Vad är det du ska titta närmare på i ditt forskningsprojekt?

Jag ska undersöka vad en beteende- och personlighetsbeskrivning (BPH) säger om hundens personlighet, och vilken koppling det finns till hundens vardagsbeteende. BPH är ett relativt nyutvecklat test och än så länge har ingen forskning gjorts på dessa frågor. Jag ska också använda data från flera olika hundtester samt en beteendeenkät för att få en ännu bättre och mer generell bild över hundars personlighetsstruktur.

Varför är just detta ett intressant forskningsområde?

Hundar finns överallt i vårt samhälle och deras beteenden i olika sammanhang påverkar oss på många sätt. Om vi bättre kan förstå olika typer av aggressivt beteende och hur vanliga de är i olika raser och åldersgrupper, kan vi förhoppningsvis minska skador på både människor och andra hundar.

Mer kunskap om hundars typiska sätt att vara ger också möjlighet att öka hundarnas välmående. Dels på individnivå och dels ur ett avelsperspektiv - där avel mot mer välmående hundar kan göras på basis av BPH-resultat.

Hur kommer forskningen att gå till rent konkret?

Jag kommer att använda mig av data som samlas in via beteendetester och en webbenkät, med vars hjälp hundägare sedan några år tillbaka kan beskriva sin hunds typiska beteende i vardagen. Svenska Kennelklubben tillhandahåller data från beteendetesterna.

Vad hoppas du få fram via forskningen?

Jag hoppas att finna relevanta personlighetsdrag som syns i BPH men som även har tydlig koppling till vardagsbeteende. En förhoppning är även att kunna sammanfatta kunskap om hundars personlighet på ett bättre sätt än vad vi idag kan göra. En modell baserad på skillnader i känslouttryck, som har tagits fram för att användas på oss människor, men som även tycks kunna appliceras på djur, ser jag som en lovande utgångspunkt.

Hur kan resultaten göra nytta och varför är forskningen viktig?

Ökad kunskap om hundars individuella särdrag kan leda till stor praktisk nytta. För hundindividen kan det handla om anpassad träning och att upptäcka riskbeteende i förtid. Förutsatt att beteendeegenskaperna har genetisk bas är denna kunskap direkt användbar i hundavel.Redan nu används avelsindex baserat på MH-beteende. Med den kunskap som detta projekt kan ge kan liknande strategier användas i fler raser.

En tredje praktisk tillämpning som kan nämnas är ökade möjligheter för valpköpare att göra kloka val. Det kan vara svårt att få en realistisk bild av hur sannolikt det är att hundarna i en viss hundras brukar uppträda i olika situationer, och det kan vara svårt att ställa hundraser mot varandra. Resultaten från detta projekt kan underlätta att både välja en passande ras, och att rikta in sig på lämpliga genetiska linjer eller föräldradjur i den rasen.